Home News Israel army ho meithal kap na a Palestinian gam-mi ni thi

Israel army ho meithal kap na a Palestinian gam-mi ni thi

171
0

Gaza City [Palestine], Feb 9 (ET): Gaza Israel buffer zone kom a Israel army hon meithal akap na uvin Friday nikhon Palestinian gam-mi ni athi in ahi.

Palestine Health Ministry in thuso aneina a, mi ni- Hassan Shalabi (14) leh Hamza Ashtiwi (18) hi Israel sepai hon atha ahi’, ati. Meithal kikapna thilsoh a Palestine gam mi adang 17 jong akisukha uve, tin Ministry in aseibe in ahi. Kum masa March lha a kon Buffer zone a um Israel army ho meithal kap jeh a Palestinian gam-mi 250 val thi ahitai.

Ningkum May 15 – Great March of Return’ rally anaum ahi’in, Israel in achesa 1948 kum a chenna ding mun sem na ding a Palestinian gam mi 750,000 hunam a ana nodoh u ahi’in, Nakba ahilouleh The Catastrophe nikho geldoh na a kiphinna aneiyu ahi. Hiche masang a jong US in embassy Tel Aviv a kon Jerusalem a chon ding a phondohna anei jeh a jong kiphinna sangtah anaum ahi. Gaza Strip a kum 12 lhing Israel in lam akha ta hi akilahdoh na dinga Palestine hon thumna jong aneiyu ahi.

Source eimitime